Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 16.03.2023 10:39:31 

1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkää ja toimialue Hyvinkää 

2 TARKOITUS Yhdistys on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistys, jonka kohderyhmään kuuluvat apua ja tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää vammautuneet henkilöt sekä heidän perheensä ja muut läheisensä.

 Yhdistyksen tarkoituksena on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimialueellaan 
- edistää perusoikeuksien ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumista 
- tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta kaikissa elämänvaiheissa sekä 
- edistää yhteiskunnan muutosta sellaiseksi, että mahdollisuudet toimivaan arkeen ja yksilölliseen elämään toteutuvat. 

3 TOIMINTAMUODOT Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- valvoo ja edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallisten oikeuksien toteutumista;
- seuraa lainsäädännön toteutumista käytännössä sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille, tukipiirille ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:lle; 
- toimii yhdyssiteenä kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä ja ystäviensä sekä alan toimijoiden ja vapaaehtoisten välillä; 
- järjestää kehitysvammaisille ihmisille leiri-, kerho- ja muuta vastaavaa toimintaa; - harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa sekä koulutus- ja virkistystoimintaa; 
- voi liittyä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ja tukipiirin tai muun sellaisen yhteisön jäseneksi, jonka toiminta edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista; 
- toimii yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. 

4 TOIMINNAN RAHOITUS 

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja ja voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja harjoittaa omaisuuden vuokraustoimintaa. 

Yhdistys voi lisäksi harjoittaa muuta toimintansa rahoittamiseksi tarpeellista yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan. 

5 JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö sekä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.

Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajan valinta edellyttää, että hallituksen esitystä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 

6 JÄSENMAKSU 

Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous on päättänyt seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

Kannatusjäsenen on vuosittain suoritettava kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous on päättänyt seuraavaksi kalenterivuodeksi erikseen oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille sekä yksityisille henkilöille. 

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 

7 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla asian yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta (2) vuodelta peräkkäin maksamatta. Erottamisesta päättää hallitus. Ero tulee voimaan, kun hallitus on kirjannut erottamisen pöytäkirjaansa. Päätöksestä ei voi valittaa. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä velvoitteensa, ei enää täytä jäsenyyden ehtoja tai jonka toiminta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. 

8 PÄÄTÖSVALTA 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus. 

9 YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään kunakin vuonna helmi-toukokuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Tällöin kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien. 

Kokouskutsu 
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse tai kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen kokouksen määräämässä lehdessä samassa ajassa. 

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 

Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. 

Aloiteoikeus 
Varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä sekä alueen tukipiirin piirihallituksella ja Tukiliiton liittohallituksella on oikeus tehdä aloite yhdistyksen kokoukselle. 

Aloite on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään neljäkymmentä (40) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän. 

Äänivalta sekä puhe- ja läsnäolo-oikeus 
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. 
Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhteisön ja säätiön on annettava puheoikeutta käyttävälle edustajalleen valtakirja. 

Yhdistyksen kokous voi sallia puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille. Tukiliiton edustajalla on kuitenkin aina puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Asian ratkaiseminen äänestyksellä 
Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei näissä säännöissä muualla erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on toimitettava vaadittaessa suljetuin lipuin. 

10 VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

- esitellään vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta; 

- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; 

- valitaan tarvittavat edustajat ja varaedustajat tukipiirin kokouksiin tai jätetään se hallituksen tehtäväksi; 

- valitaan edustajat ja varaedustajat Tukiliiton liittokokouksiin tai jätetään se hallituksen tehtäväksi; 

- päätetään, missä lehdessä yhdistyksen kokouskutsut tarvittaessa julkaistaan; 

- määrätään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet; 

- hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi; 

- hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi; - valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi; 

- valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet / heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle; 

- valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa; 

- päätetään yhdistykselle tehdyistä aloitteista ja muista Sivu: 5(6) kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista; ja

- tarvittaessa päätetään Tukiliiton liittohallitukselle ja/tai liittokokoukselle tehtävistä aloitteista. 

11 YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle. 

12 YHDISTYKSEN HALLITUS 

Hallituksen kokoonpano ja toimikausi 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittava yhdistyksen puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä ja vähintään nolla (0) ja enintään kymmenen (10) varajäsentä. 

Hallituksen jäsenistä lähinnä puolta oleva pienempi määrä tulee olla kehitysvammaisia, heidän vanhempiaan tai muita läheisiä. 

Hallituksen muiden jäsenten ja heidän (henkilökohtaisten) varajäsentensä toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta siten, että vuosittain on puolet erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan määrääminä. 

Hallitus valitsee muiden jäsenten keskuudesta yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Muut toimihenkilöt yhdistyksen hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua ulkopuoleltaan. 

Päätöksenteko 
Hallitus kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä. 

Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen tehtävät 
- johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti; 

- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle; 

- tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi; 

- hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä; 

- asettaa tarpeelliset toimikunnat; 

- huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat; 

- palkata ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä työehdot; 

- päättää Tukiliiton liittohallitukselle ja/tai liittokokoukselle tehtävistä aloitteista. 

13 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) aina yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän yhdistyksen muun luottamus- tai toimihenkilön kanssa. Hallitus voi lisäksi antaa jollekin henkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin tai yhdessä jonkun muun nimenkirjoittajan kanssa. 

14 TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

Hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta (1 kk) ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien on palautettava asiakirjat kirjallisine lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. 

15 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJENMUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Muutetut säännöt on toimitettava tiedoksi Tukiliiton liittohallitukselle. 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat johonkin yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen yhdistyksen kokous päättää.