Yhdistyksen säännöt

Hyvinkään Kehitysvammaisten tuki Ry
SÄÄNNÖT

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkää ja toimialue Hyvinkää
2§ TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on KehitysvammaistenTukiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä edistää toimialueellaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua.


3§ TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- valvoo ja edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallisten oikeuksien toteutumista;
- seuraa lainsäädännön· toteutumista käytännössä sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille, tukipiirille ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:lle;
- toimii yhdyssiteenä kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä ja ystäviensä sekä alan toimijoiden ja vapaaehtoisten välillä;
- järjestää· kehitysvammaisille ihmisille leiri-, kerho- ja muuta vastaavaa toimintaa;
- harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa sekä· koulutus- ja virkistystoimintaa;
- voi liittyä Kehitysvammaisten· Tukiliitto ry:n ja tukipiirin tai muun sellaisen yhteisön jäseneksi, jonka toiminta edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista;
- toimii· yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.


4§ TOIMINNAN RAHOITUS
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa kumpaakin yhdessä paikassa, elokuva- ja kustannustoimintaa, apu- ja toimintavälineiden kauppaa sekä muistoesineiden ja lahjatavaroiden myyntiä sekä järjestää arpajaisia, varainkeräystä sekä maksullisia tilaisuuksia.

Tukiyhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Tukiyhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja testamentti- ym. lahjoituksia.

Tukiyhdistys voi lisäksi harjoittaa muuta toimintansa rahoittamiseksi tarpeellista yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa.

Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.

5§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö sekä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.

Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajan valinta edellyttää, että hallituksen esitystä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

6§ JÄSENMAKSU
Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous on päättänyt seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Kannatusjäsenen on vuosittain suoritettava kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous on päättänyt seuraavaksi kalenterivuodeksi erikseen oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille sekä yksityisille henkilöille.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

7§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla asian yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta peräkkäin maksamatta. Erottamisesta päättää hallitus. Ero tulee voimaan, kun hallitus on kirjannut erottamisen pöytäkirjaansa. Päätöksestä ei voi valittaa.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä velvoitteensa, ei enää täytä jäsenyyden ehtoja tai jonka toiminta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

8§ PÄÄTÖSVALTA
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.
Kevätkokous pidetään kunakin vuonna maalis-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Tällöin kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.

Aloiteoikeus
Varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä sekä alueen tukipiirin piirihallituksella ja Tukiliiton liittohallituksella on oikeus tehdä aloite yhdistyksen kokoukselle.

Aloite on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään neljäkymmentä vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän.

Kokouskutsu
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai julkaistava yhdistyksen kokouksen määräämässä lehdessä samassa ajassa. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Äänivalta sekä puhe- ja läsnäolo-oikeus
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä sekä kunniapu-heenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhteisön ja säätiön on annettava puheoikeutta käyttävälle edustajalleen valtakirja.

Yhdistyksen kokous voi sallia puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille. Tukiliiton edustajalla on kuitenkin aina puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Asian ratkaiseminen äänestyksellä
Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei näissä säännöissä muualla erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on toimitettava vaadittaessa suljetuin lipuin.

10§ KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
- Esitellään· vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta· sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
- Valitaan· tarvittavat edustajat ja varaedustajat tukipiirin kokouksiin tai jätetään se hallituksen tehtäväksi;
- Valitaan edustajat ja varaedustajat Tukiliiton· liittokokouksiin tai jätetään se hallituksen tehtäväksi;
- Määrätään,· missä lehdessä yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava;
- Päätetään· aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista.

11§ SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
- Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien· yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet;
- Hyväksytään yhdistyksen· toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi;
- Hyväksytään· yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi;
- Valitaan joka· toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi;
- Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ja· varajäsenet / heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle;
- Valitaan tilintarkastuslain edellyttämät tilintarkastajat, 1-2· varsinaista tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja(t), tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä;
- Valitaan tarvittavat edustajat ja· varaedustajat tukipiirin kokouksiin tai jätetään se hallituksen tehtäväksi;
- Päätetään yhdistykselle tehdyistä aloitteista ja muista· kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista; ja
- Päätetään Tukiliiton seuraavan kalenterivuoden liittokokoukselle· tehtävistä aloitteista.

12§ YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten· se on kutsuttukoolle.

13§ YHDISTYKSEN HALLITUS
Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava yhdistyksen puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 8 muuta jäsentä ja vähintään 2 ja enintään 4 varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä lähinnä puolta oleva pienempi määrä tulee olla kehitysvammaisia, heidän vanhempiaan tai muita läheisiä.

Hallituksen muiden jäsenten ja heidän (henkilökohtaisten) varajäsentensä toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain on puolet erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan määrääminä.

Hallitus valitsee muiden jäsenten keskuudesta yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Muut toimihenkilöt yhdistyksen hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua ulkopuoleltaan.

Päätöksenteko
Hallitus kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävät
Johtaa yhdistyksen· yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti;
Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle;
Tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi;·
Hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
Asettaa tarpeelliset toimikunnat;
Huolehtia yhdistyksen taloudesta ja· omaisuuden hoidosta sekä siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat;
Palkata ja erottaa· yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä työehdot;

14§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän yhdistyksen muun luottamus- tai toimihenkilön kanssa.

15§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat tilintarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi vuorokautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat tilintarkastuskertomuksineen seitsemän vuorokauden kuluessa.

16§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan enemmistö annetuista äänistä. Muutetut säännöt on toimitettava tiedoksi Tukiliiton liittohallitukselle.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat johonkin yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen yhdistyksen kokous päät

Nämä uudet Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa 2008 ja ne on toimitettu Hyvinkään maistraattiin Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry:n sääntömuutoksella yhdistysrekisteriin tehtäviin muutoksiin.