Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, Laadittu 10.7.2018
Rekisterinpitäjä: Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
Rekisterin nimi: Jäsen- ja vapaaehtoisrekisteri.

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Teija Elmgren, Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry

Rekisterin käyttötarkoitus: Jäsenkirjeiden toimittaminen ja vapaaehtoisten tavoittaminen. Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö: Rekisterissä käsitellään rekisterin
käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero.

Tietolähteet: Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutus ja siirto: Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn
lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita. Tietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika: Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain
niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin suojaus: Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa erota yhdistyksestä tai vapaaehtoisena toimimisesta. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä
tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen
henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.
Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Siirto- ja kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely
perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen: Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden
päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön vaatiessa muuttaa tai päivittää tietosuojaselostetta, ilmoitamme siitä rekisteröidyille.